Najnovejša različica člena

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB17)

87. člen (pristojnosti upniškega odbora)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

87. člen
(pristojnosti upniškega odbora)

(1) Upniški odbor:

  1. odloča o mnenju ali soglasju o zadevah, določenih z zakonom,
  2. obravnava poročila, ki jih mora v skladu z zakonom predložiti upravitelj, in
  3. izvaja druge pristojnosti, določene z zakonom.

(2) Upniški odbor ima zaradi uresničevanja svojih pravic in izvajanja svojih pristojnosti pravico pregledati poslovne knjige in celotno dokumentacijo, ki jo je prevzel upravitelj v stečajnem postopku ter pregledati dokumentacijo, ki jo mora upravitelj voditi v zvezi s tem postopkom.

(3) Upniški odbor upnike na njihovo zahtevo obvešča o stanju stečajne mase.

Povezane vsebine