Najnovejša različica člena

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB17)

93. člen (udeležba na sejah upniškega odbora)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

93. člen
(udeležba na sejah upniškega odbora)

(1) Sej upniškega odbora se smejo udeleževati samo:

  1. člani upniškega odbora ali njihovi pooblaščenci,
  2. upravitelj in osebe, ki za upravitelja v postopku opravljajo posamezne naloge,
  3. sodnik, ki vodi postopek, ter
  4. v postopku prisilne poravnave tudi zastopnik in pooblaščenci insolventnega dolžnika.

(2) Upravitelj se mora udeležiti seje upniškega odbora, če se na njej obravnava njegovo poročilo ali mnenje ali če tako v drugih primerih zahteva sklicatelj seje.

(3) V postopku prisilne poravnave se drugi odstavek tega člena smiselno uporablja tudi za zastopnike in pooblaščence insolventnega dolžnika.

Povezane vsebine