Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

1. člen (vsebina zakona)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
(vsebina zakona)

Ta zakon določa:

  1. pogoje za ustanovitev družb za upravljanje;
  2. pogoje in način opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje;
  3. prenos storitev upravljanja investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje, na druge osebe;
  4. pogoje trženja enot investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje, v Republiki Sloveniji in pogoje trženja enot tovrstnih investicijskih skladov, oblikovanih v Republiki Sloveniji, v državi članici oziroma tretji državi;
  5. vrste investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje, pogoje za njihovo oblikovanje in način njihovega poslovanja;
  6. nadzor nad opravljanjem storitev upravljanja investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje in nadzor nad njihovim poslovanjem;
  7. sodelovanje med nadzornimi organi.
Povezane vsebine