Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

10. člen (alternativni vzajemni sklad in alternativni krovni sklad)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

10. člen
(alternativni vzajemni sklad in alternativni krovni sklad)

(1) Alternativni vzajemni sklad je AJIS, katerega poslovanje je usklajeno z 10.2. oddelkom tega zakona.

(2) Alternativni krovni sklad je AJIS, sestavljen iz dveh ali več podskladov, katerega poslovanje je usklajeno z 10.3. oddelkom tega zakona.

Povezane vsebine