Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

101. člen (storitve, ki jih opravlja družba za upravljanje)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

101. člen
(storitve, ki jih opravlja družba za upravljanje)

(1) Družba za upravljanje lahko opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov le za AJIS in KNPVP, ki so predmet nadzora Agencije oziroma pristojnih organov države članice.

(2) Družba za upravljanje lahko opravlja tudi storitve upravljanja drugih alternativnih investicijskih skladov, če so izpolnjeni pogoji, določeni v zakonu, ki ureja upravljavce alternativnih investicijskih skladov.

(3) Družba za upravljanje lahko storitve upravljanja investicijskih skladov za KNPVP, če jih je po prvem odstavku tega člena upravičena opravljati v Republiki Sloveniji, opravlja tudi na območju:

  1. druge države članice (v nadaljnjem besedilu: država članica gostiteljica) preko podružnice ali neposredno, če so izpolnjeni pogoji, določeni v 3.2.2. pododdelku tega zakona;
  2. tretje države, če so izpolnjeni pogoji, določeni v 3.2.3. pododdelku tega zakona.

(4) Družba za upravljanje lahko opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov za AJIS, če jih je po prvem odstavku tega člena upravičena opravljati v Republiki Sloveniji, tudi na območju druge države članice oziroma tretje države, če so izpolnjeni pogoji, določeni v zakonu, ki ureja upravljavce alternativnih investicijskih skladov.

Povezane vsebine