Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

105. člen (združitev postopka odločanja o dovoljenjih)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

105. člen
(združitev postopka odločanja o dovoljenjih)

Agencija hkrati odloči o naslednjih zahtevah za izdajo dovoljenj:

  1. zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov;
  2. zahtevah za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža iz 38. člena tega zakona;
  3. zahtevah za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje iz 56. člena tega zakona.
Povezane vsebine