Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

112. člen (začetek poslovanja podružnice v državi članici gostiteljici)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

112. člen
(začetek poslovanja podružnice v državi članici gostiteljici)

Družba za upravljanje lahko začne opravljati posle prek podružnice:

  1. z dnem, ko prejme obvestilo nadzornega organa države članice gostiteljice, ali
  1. z iztekom dveh mesecev od dneva, ko je nadzorni organ države članice gostiteljice prejel obvestilo Agencije v skladu s prejšnjim členom, če do izteka tega roka ne prejme obvestila nadzornega organa države članice gostiteljice iz prejšnje točke.
Povezane vsebine