Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

123. člen (prenos pooblastila na tretjo osebo)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

123. člen
(prenos pooblastila na tretjo osebo)

(1) Pooblaščenec lahko za opravljanje storitev trženja enot investicijskih skladov na podlagi predhodnega pisnega soglasja pooblastitelja prenese pooblastilo na tretjo osebo. Nadaljnji prenos pooblastila ni dovoljen.

(2) Določbe tega oddelka veljajo tudi v primeru prenosa pooblastila na tretjo osebo.

Povezane vsebine