Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

129. člen (splošne določbe)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

129. člen
(splošne določbe)

(1) Ta oddelek ureja trženje enot odprtih investicijskih skladov neprofesionalnim vlagateljem v Republiki Sloveniji.

(2) Za trženje zaprtih investicijskih skladov neprofesionalnim vlagateljem v Republiki Sloveniji se uporabljajo določbe ZTFI-1, o prvi in nadaljnji prodaji vrednostnih papirjev javnosti.

(3) Enote investicijskih skladov se lahko neprofesionalnim vlagateljem v Republiki Sloveniji tržijo le na podlagi tega zakona in predpisov, sprejetih na njihovi podlagi, ki se nanašajo na trženje enot investicijskih skladov, ter zakonov, ki se nanašajo na varstvo vlagateljev in preprečevanje pranja denarja, ki so veljavni v Republiki Sloveniji.

(4) Enote posameznega investicijskega sklada so lahko predmet oglaševanja v Republiki Sloveniji le, če se v Republiki Sloveniji lahko izvaja tudi prodaja enot tega investicijskega sklada.

(5) Agencija na svoji spletni strani v slovenskem jeziku in prevodu v angleški jezik na pregleden in razumljiv način objavi zakonodajne in administrativne določbe, ki urejajo trženje enot KNPVP v Republiki Sloveniji, oblikovanih v drugih državah članicah, in jih Direktiva 2009/65/ES neposredno ne ureja, ter pogoje, ki urejajo trženje enot alternativnih investicijskih skladov, ustanovljenih v drugih državah članicah, neprofesionalnim vlagateljem v Republiki Sloveniji.

Povezane vsebine