Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

137. člen (pogoji za trženje)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

137. člen
(pogoji za trženje)

Družba za upravljanje države članice za trženje enot KNPVP države članice v Republiki Sloveniji zagotovi, da so v Republiki Sloveniji na voljo vse zmogljivosti, potrebne za nemoteno:

  1. zagotavljanje plačil imetnikom enot KNPVP,
  2. izvajanje prodaje in ponovnega nakupa oziroma odkupa enot KNPVP,
  1. zagotavljanje objave dokumentacije in informacij v zvezi z KNPVP in posredovanje dokumentov in informacij vlagateljem, ki so opravili vplačilo v Republiki Sloveniji in
  1. reševanje pritožb vlagateljev v skladu s 70. členom tega zakona.
Povezane vsebine