Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

142. člen (dodatni pogoji za trženje enot odprtega AIS države članice)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

142. člen
(dodatni pogoji za trženje enot odprtega AIS države članice)

Upravljavec iz prvega odstavka prejšnjega člena za trženje enot odprtega AIS države članice v Republiki Sloveniji zagotovi, da so v Republiki Sloveniji na voljo vse zmogljivosti, potrebne za nemoteno zagotavljanje plačil imetnikom enot AIS države članice ter izvajanje prodaje in ponovnega nakupa oziroma odkupa enot AIS države članice.

Povezane vsebine