Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

144. člen (uradno obvestilo o nameri pričetka trženja enot vzajemnega sklada v državi članici gostiteljici)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

144. člen
(uradno obvestilo o nameri pričetka trženja enot vzajemnega sklada v državi članici gostiteljici)

(1) Družba za upravljanje, ki namerava tržiti enote vzajemnega sklada v državi članici gostiteljici, pred začetkom trženja Agenciji posreduje izpolnjeno uradno obvestilo o nameri pričetka trženja iz Priloge I Uredbe 584/2010/EU.

(2) Družba za upravljanje uradnemu obvestilu o nameri pričetka trženja iz prejšnjega odstavka za vsak vzajemni sklad, katerega enote namerava tržiti v državi članici gostiteljici, priloži naslednje priloge:

  1. veljaven prospekt z vključenimi pravili upravljanja;
  2. zadnje letno poročilo in morebitno poznejše polletno poročilo;
  3. dokument s ključnimi podatki za vlagatelje.

(3) Agencija preveri, ali je uradno obvestilo o nameri pričetka trženja iz prvega odstavka tega člena popolno in ali vsebuje vse potrebne priloge iz prejšnjega odstavka.

Povezane vsebine