Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

146. člen (jezik priglasitvenega dokumenta)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

146. člen
(jezik priglasitvenega dokumenta)

(1) Družba za upravljanje uradno obvestilo o nameri pričetka trženja iz prvega odstavka 144. člena tega zakona izdela v:

  1. angleškem jeziku ali
  1. slovenskem jeziku in uradnem jeziku države članice gostiteljice, če se Agencija in nadzorni organ države članice gostiteljice predhodno tako dogovorita.

(2) Družba za upravljanje dokumente iz 1. in 2. točke drugega odstavka 144. člena tega zakona in vse njihove spremembe, za namene trženja v državi članici gostiteljici prevede v:

  1. angleški jezik ali
  2. uradni jezik države članice gostiteljice ali enega od uradnih jezikov države članice gostiteljice ali
  3. jezik, ki ga odobri pristojni nadzorni organ države članice gostiteljice.

(3) Družba za upravljanje dokument in vse njegove spremembe iz 3. točke drugega odstavka 144. člena tega zakona prevede v:

  1. uradni jezik države gostiteljice ali enega od uradnih jezikov države članice gostiteljice ali
  2. jezik, ki ga odobri pristojni nadzorni organ države članice gostiteljice.

(4) Agencija potrdilo iz drugega odstavka prejšnjega člena izdela v:

  1. angleškem jeziku ali
  2. uradnem jeziku države članice gostiteljice, če se Agencija in nadzorni organ države članice gostiteljice predhodno tako dogovorita.

(5) Za verodostojnost in natančnost prevodov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena odgovarja družba za upravljanje.

Povezane vsebine