Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

152. člen (sistem jamstva za terjatve vlagateljev)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

152. člen
(sistem jamstva za terjatve vlagateljev)

Za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumentni in storitev hrambe v zvezi z enotami investicijskih skladov se uporabljajo določbe ZTFI-1, ki urejajo sistem jamstva za terjatve vlagateljev in predpisi, izdani na njihovi podlagi.

Povezane vsebine