Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

154. člen (uporaba ZTFI<span id="_mce_caret" data-mce-bogus="true">-1</span> glede opravljanja storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

154. člen
(uporaba ZTFI-1 glede opravljanja storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti)

(1) Za družbo za upravljanje, ki opravlja storitev iz 1. točke prvega odstavka 150. člena tega zakona, se v zvezi z opravljanjem teh storitev smiselno uporabljajo 281. do 283. člen ZTFI-1<;/span>.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek pridobi družba za upravljanje izrecno pisno soglasje tudi v primeru, ko namerava za račun stranke pridobiti enote investicijskega sklada, ki ga upravlja.

Povezane vsebine