Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

158. člen (uporaba izraza družba za upravljanje)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

158. člen
(uporaba izraza družba za upravljanje)

(1) Določbe tega poglavja, ki veljajo za družbo za upravljanje, se uporabljajo tudi za družbo za upravljanje države članice, ki upravlja vzajemni sklad, oblikovan v Republiki Sloveniji, razen če je v posameznem členu določeno drugače.

(2) Določbe tega poglavja, ki veljajo za družbo za upravljanje, se uporabljajo tudi za upravljavca alternativnega investicijskega sklada iz tretjega odstavka 359. člena tega zakona, ki upravlja AJIS, oblikovan v Republiki Sloveniji, razen če je v posameznem členu določeno drugače.

Povezane vsebine