Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

159. člen (upravljanje premoženja investicijskega sklada)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

159. člen
(upravljanje premoženja investicijskega sklada)

(1) Upravljanje premoženja investicijskega sklada, ki javno zbira premoženje, obsega:

  1. sklepanje pravnih poslov, katerih predmet je premoženje investicijskega sklada, razpolaganje s premoženjem investicijskega sklada zaradi izpolnitve obveznosti iz poslov, sklenjenih pri upravljanju premoženja investicijskega sklada, sprejemanje izpolnitev obveznosti druge pogodbene stranke na podlagi poslov, sklenjenih pri upravljanju premoženja investicijskega sklada in uresničevanje pravic iz vrednostnih papirjev investicijskega sklada oziroma drugih naložb investicijskega sklada,
  2. upravljanje tveganj investicijskega sklada.

(2) Družba za upravljanje upravlja premoženje vzajemnega sklada in alternativnega vzajemnega sklada v svojem imenu in za račun vzajemnega sklada oziroma alternativnega vzajemnega sklada.

(3) Družba za upravljanje upravlja premoženje investicijske družbe v imenu in za račun investicijske družbe.

(4) Družba za upravljanje je upravičena za račun oziroma v imenu in za račun investicijskega sklada razpolagati s premoženjem investicijskega sklada in uresničevati pravice iz vrednostnih papirjev oziroma drugih naložb investicijskega sklada v skladu z določbami tega zakona in pravili upravljanja oziroma statutom investicijskega sklada.

(5) Družba za upravljanje upravlja premoženje investicijskega sklada tako, da so naložbe in sredstva investicijskega sklada v skladu s tem zakonom in pravili upravljanja oziroma statutom investicijskega sklada.

(6) Družba za upravljanje zagotovi, da se vse terjatve iz poslov, sklenjenih za račun oziroma v imenu in za račun investicijskega sklada, plačujejo oziroma izpolnjujejo v poslovno običajnih rokih.

Povezane vsebine