Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

18. člen (tesna povezanost)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

18. člen
(tesna povezanost)

Tesna povezanost je položaj, pri katerem sta dve ali več fizičnih ali pravnih oseb povezani na enega od naslednjih načinov:

  1. z udeležbo, kot je določena v 1. točki 20. člena tega zakona,
  2. z obvladovanjem,
  3. tako, da vse obvladuje ista tretja oseba.
Povezane vsebine