Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

26. člen (trženje enot KNPVP in AJIS)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

26. člen
(trženje enot KNPVP in AJIS)

(1) Trženje enot KNPVP in AJIS obsega vse storitve in posle, ki so kakorkoli povezani z distribucijo enot KNPVP oziroma AJIS od družbe za upravljanje do vlagatelja. Trženje vključuje tudi aktivnosti, povezane z oglaševanjem, obveščanjem in prodajo enot KNPVP oziroma AJIS.

(2) Za oglaševanje KNPVP oziroma AJIS se štejejo vsa tržna sporočila, ki so z uporabo tiskanih in elektronskih medijev naslovljena na vlagatelje in morebitne vlagatelje, katerih namen je prispevati k pridobivanju novih vplačil enot.

Povezane vsebine