Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

28. člen (enota investicijskega sklada)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

28. člen
(enota investicijskega sklada)

Enoto investicijskega sklada predstavlja sorazmerni delež na:

  1. premoženju investicijskega sklada, če je investicijski sklad oblikovan kot ločeno premoženje, ali
  1. kapitalu investicijskega sklada, ki ga predstavlja delnica, če je investicijski sklad ustanovljen kot delniška družba.
Povezane vsebine