Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

51. člen (akt o kvalificiranih imetnikih)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

51. člen
(akt o kvalificiranih imetnikih)

Agencija predpiše:

  1. podrobnejša merila za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika iz 40. člena tega zakona;
  2. podrobnejšo vsebino dokumentacije in informacij, ki se jih priloži zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža;
  3. podrobnejšo vsebino in način pošiljanja obvestil iz 48. člena tega zakona.
Povezane vsebine