Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

57. člen (dolžnosti in odgovornosti članov uprave)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

57. člen
(dolžnosti in odgovornosti članov uprave)

(1) Člani uprave družbe za upravljanje zagotovijo, da družba za upravljanje posluje v skladu:

  1. s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi;
  2. z zakoni, ki urejajo opravljanje storitev, ki jih opravlja družba za upravljanje, in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi;
  3. z drugimi pravili stroke.

(2) Člani uprave družbe za upravljanje solidarno odgovarjajo družbi za upravljanje za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih dolžnosti iz prejšnjega odstavka, razen če dokažejo, da so pri izpolnjevanju svojih dolžnosti ravnali s profesionalno skrbnostjo stroke upravljanja družbe za upravljanje.

Povezane vsebine