Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

59. člen (odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

59. člen
(odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave)

(1) Agencija odvzame dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje, če:

  1. je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov;
  2. uprava, katere član je, krši obveznosti iz 187. člena tega zakona;
  3. član uprave huje krši druge obveznosti člana uprave, določene s predpisi ali pravili iz prvega odstavka 57. člena tega zakona;
  4. je član uprave pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja iz 2. točke prvega odstavka 54. člena tega zakona;
  5. nastopijo okoliščine iz petega odstavka 56. člena tega zakona;
  6. krši prepoved trgovanja na podlagi notranjih informacij ali prepoved tržne manipulacije v skladu z določbami ZTFI-1.

(2) Kršitev obveznosti iz 3. točke prejšnjega odstavka ima značilnost hujše kršitve, če:

  1. je zaradi te kršitve ogrožena likvidnost ali kapitalska ustreznost družbe za upravljanje, ali
  1. je član uprave storil kršitev enakih značilnosti že drugič v treh letih.
Povezane vsebine