Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

73. člen (akt o pravilih varnega in skrbnega poslovanja)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

73. člen
(akt o pravilih varnega in skrbnega poslovanja)

(1) Agencija podrobneje opredeli:

  1. pogoje in zahteve glede organizacijskega ustroja družbe za upravljanje iz 1. točke prvega odstavka 68. člena tega zakona;
  2. potrebne lastnosti administrativnih in računovodskih postopkov ter informacijskega sistema iz 2. točke prvega odstavka 68. člena tega zakona;
  3. potrebne lastnosti sistema notranjih kontrol družbe za upravljanje iz 3. točke prvega odstavka 68. člena tega zakona;
  4. način minimiziranja tveganja oškodovanja investicijskega sklada oziroma strank družbe za upravljanje iz drugega odstavka 68. člena tega zakona, vključno s strategijo za uveljavljanje glasovalnih pravic;
  5. podrobnejšo vsebino in način vodenja evidenc iz 69. člena tega zakona;
  6. ukrepe za neprekinjeno poslovanje iz prejšnjega člena.

(2) Agencija pri podrobnejši opredelitvi organizacijskih zahtev družbe za upravljanje upošteva značilnosti, obseg in zapletenost storitev in poslov, ki jih lahko opravlja družba za upravljanje ter značilnosti, ki se nanašajo na posamezne tipe investicijskih skladov, ki jih upravlja družba za upravljanje.

Povezane vsebine