Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

76. člen (notranja informacija)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

76. člen
(notranja informacija)

Notranja informacija po tem zakonu je vsaka natančna informacija, ki:

  1. se nanaša na odprt investicijski sklad,
  1. še ni postala dostopna javnosti, in
  1. bi, če bi postala znana javnosti, verjetno imela pomembnejši vpliv na odločitev vlagatelja glede vstopa ali izstopa iz odprtega investicijskega sklada.
Povezane vsebine