Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

8. člen (oblike investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

8. člen
(oblike investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje)

(1) V Republiki Sloveniji se lahko oblikujeta naslednji obliki KNPVP:

  1. vzajemni sklad in
  1. krovni sklad.

(2) V Republiki Sloveniji se lahko na podlagi tega zakona oblikujejo oziroma ustanovijo samo naslednje oblike alternativnih investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje (v nadaljnjem besedilu: AJIS):

  1. alternativni vzajemni sklad,
  2. alternativni krovni sklad in
  3. investicijska družba s spremenljivim kapitalom (v nadaljnjem besedilu: investicijska družba).

(3) Vsi akti in dokumenti investicijske družbe, ki so namenjeni tretjim osebam, zlasti pa dopisi, računi, oglasi in razna obvestila in objave, vsebujejo jasno oznako firme investicijske družbe z dodatkom »s spremenljivim kapitalom«.

(4) Agencija obvesti Evropsko komisijo in ESMA o:

  1. AJIS, ki se lahko ustanovijo v Republiki Sloveniji ter
  2. pogojih, ki jih morajo na podlagi tega zakona izpolnjevati AJIS oziroma njihovi upravljavci.
Povezane vsebine