Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

83. člen (minimalni kapital družbe za upravljanje)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

83. člen
(minimalni kapital družbe za upravljanje)

(1) Kapital družbe za upravljaje vedno dosega ali presega višjo od vrednosti:

  1. 25 odstotkov stalnih stroškov družbe za upravljanje v predhodnem poslovnem letu;
  2. seštevka kapitalskih zahtev za kreditna in tržna tveganja skladno s prvim odstavkom 226. člena ZTFI-1<;/span> v zvezi s smiselno uporabo določb glede minimalnega kapitala banke na podlagi zakona, ki ureja bančništvo, ki izhajajo iz opravljanja storitev gospodarjenja in pomožnih storitev.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek kapital družbe za upravljanje ne sme biti nižji od zneska osnovnega in dodatnega kapitala iz 33. člena tega zakona.

Povezane vsebine