Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

90. člen (akt o računovodskih izkazih družbe za upravljanje in revidiranju)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

90. člen
(akt o računovodskih izkazih družbe za upravljanje in revidiranju)

Agencija na podlagi predhodnega mnenja Slovenskega inštituta za revizijo predpiše:

  1. vrste in obliko računovodskih izkazov družb za upravljanje;
  2. podrobnejšo vsebino priloge s pojasnili k računovodskim izkazom družbe za upravljanje;
  3. analitični kontni načrt za družbe za upravljanje;
  4. podrobnejšo obliko ter najmanjši obseg in vsebino revizijskega pregleda in revizorjevega poročila.
Povezane vsebine