Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

99. člen (storitve upravljanja investicijskih skladov)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

99. člen
(storitve upravljanja investicijskih skladov)

Storitve upravljanja investicijskih skladov po tem zakonu obsegajo:

 1. upravljanje premoženja investicijskega sklada, ki javno zbira premoženje;
 2. administrativne storitve, povezane s poslovanjem investicijskega sklada, ki javno zbira premoženje:
 • pravne storitve in vodenje poslovnih knjig ter sestavljanje poslovnih poročil,
 • odnose z vlagatelji v investicijski sklad, ki javno zbira premoženje,
 • vrednotenje sredstev in obveznosti ter izračunavanje vrednosti enot,
 • pregled usklajenosti z zakonskimi in podzakonskimi zahtevami,
 • vodenje evidence imetnikov enot investicijskega sklada, ki javno zbira premoženje in drugih evidenc,
 • delitev dobička oziroma prihodkov,
 • administrativne storitve, povezane z vplačili in izplačili enot investicijskega sklada, ki javno zbira premoženje,
 • obračun in poravnave po pogodbah ter razpošiljanje potrdil o lastništvu enot,
 • hramba dokumentacije in
 • druge storitve, povezane s premoženjem investicijskega sklada, ki javno zbira premoženje;
 1. trženje enot investicijskega sklada, ki javno zbira premoženje.
Povezane vsebine