Najnovejša različica člena

Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP)

48. člen (dolžnost uporabnikov do obveščanja)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

48. člen
(dolžnost uporabnikov do obveščanja)

(1) Uporabniki avtorskih del iz repertoarja kolektivne organizacije morajo v roku in obliki, določenima v tem zakonu ali skupnem sporazumu, poslati kolektivni organizaciji podatke o uporabi avtorskih del iz njenega repertoarja, ki so potrebni za zbiranje in delitev avtorskih honorarjev.

(2) Prireditelji kulturnoumetniških in zabavnih prireditev ter drugi uporabniki avtorskih del iz repertoarja kolektivne organizacije morajo v primerih, ko je to potrebno po zakonu, ki ureja avtorsko in sorodne pravice, predhodno pridobiti pravice za javno priobčitev avtorskih del, v 15 dneh po njihovi priobčitvi pa poslati pristojni kolektivni organizaciji sporede vseh uporabljenih del ali, kadar to ni mogoče, druge podatke, potrebne za izračun avtorskega honorarja.

(3) RTV organizacije morajo enkrat mesečno poslati pristojni kolektivni organizaciji in na svoji spletni strani javno objaviti sporede oddajanih avtorskih del iz repertoarja kolektivne organizacije.

(4) Uporabniki avtorskih del iz repertoarja kolektivne organizacije, ki ta dela uporabljajo na podlagi zakona, ki ureja avtorsko in sorodne pravice, brez neizključnega prenosa ustrezne pravice, morajo enkrat mesečno poslati pristojni kolektivni organizaciji podatke o njihovi uporabi.

(5) Osebe iz prvega odstavka 35. člena ZASP morajo poslati pristojni kolektivni organizaciji podatke, ki so potrebni za izračun dolžnega nadomestila, kot so vrsta in število prodanih izvirnikov, zavezanci in maloprodajna cena brez javnih dajatev, v 30 dneh po prodaji izvirnika likovnega dela.

(6) Zavezanci iz prvega odstavka 38. člena ZASP morajo kolektivni organizaciji, ki ima dovoljenje za kolektivno upravljanje pravice do nadomestila iz 37. člena ZASP, ob koncu vsakega koledarskega polletja poslati podatke o vrsti in številu prodanih ali uvoženih naprav in nosilcev iz drugega odstavka 37. člena ZASP ter naprav za fotokopiranje iz 1. točke tretjega odstavka 37. člena ZASP in podatke o prodanih fotokopijah, ki so potrebni za izračun dolžnega nadomestila, razen če je s skupnim sporazumom določeno drugače. Pridobljene podatke lahko kolektivna organizacija uporabi le za namen, za katerega so bili dani, in jih nepooblaščenim osebam ne sme razkriti.

Povezane vsebine