Najnovejša različica člena

Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP)

9. člen (obvezno kolektivno upravljanje)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

9. člen
(obvezno kolektivno upravljanje)

Ne glede na drugi odstavek 7. člena tega zakona imetnik pravic upravlja svoje pravice na že objavljenih avtorskih delih le prek kolektivne organizacije (obvezno kolektivno upravljanje), če gre za:

  1. priobčitev javnosti neodrskih glasbenih in pisanih del, razen pravice dajanja na voljo javnosti iz 32.a člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13 in 56/15; v nadaljnjem besedilu: ZASP);
  2. ponovno prodajo izvirnikov likovnih del (sledna pravica iz 35. člena ZASP);
  3. reproduciranje avtorskih del za privatno in drugo lastno uporabo ter njihovo fotokopiranje prek obsega iz 50. člena ZASP;
  4. kabelsko retransmisijo avtorskih del, razen pri lastnih oddajanjih RTV organizacij, ne glede na to, ali gre za njihove lastne pravice ali pa so te nanje prenesli drugi imetniki pravic, in
  5. pravico do dodatnega letnega nadomestila iz 122.b člena ZASP.
Povezane vsebine