Najnovejša različica člena

Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP)

1. člen

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen

S tem zakonom se za zaposlene v državnih organih, organih lokalnih skupnosti, agencijah, skladih, javnih zavodih, javnih podjetjih in v bankah, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti oziroma država ali, ki so v večinski lasti lokalnih skupnosti oziroma v večinski lasti države in v Slovenski razvojni družbi ter v drugih pravnih osebah javnega prava (v nadaljnjem besedilu: delodajalci) določajo:

  • dnevnice za službena potovanja v državi;
  • kilometrina;
  • povračilo stroškov prenočevanja;
  • povračilo stroškov prevoza na delo in z dela;
  • terenski dodatek;
  • regres za prehrano med delom;
  • nadomestilo za ločeno življenje;
  • odpravnina ob odhodu v pokoj.

Višina povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, določena s tem zakonom oziroma na njegovi podlagi se uporablja, v kolikor ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določeno drugače.

Povezane vsebine