Najnovejša različica člena

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS

21. člen (Vrste delovne uspešnosti)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

21. člen
(Vrste delovne uspešnosti)

Javni uslužbenci so lahko upravičeni do:

  • redne delovne uspešnosti,
  • delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in
  • delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
Povezane vsebine