Najnovejša različica člena

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)

128. člen (delničar, odvisna družba in obvladujoča oseba)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

128. člen
(delničar, odvisna družba in obvladujoča oseba)

(1) Delničar je vsaka fizična ali pravna oseba zasebnega ali javnega prava, ki je neposredno ali posredno zakoniti imetnik:

  1. delnic javne družbe v svojem imenu in za svoj račun,
  2. delnic javne družbe v svojem imenu in za račun druge fizične ali pravne osebe,
  3. potrdil o deponiranju delnic.

(2) V primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena se imetnik potrdil o deponiranju, ki predstavljajo delnice, šteje za imetnika teh delnic.

(3) Odvisna družba je pravna oseba, v kateri:

  1. ima druga oseba večino glasovalnih pravic,
  2. je druga oseba delničar ali družbenik in ima pravico imenovati ali razrešiti večino članov organa vodenja ali nadzora,
  1. je druga oseba delničar ali družbenik in sama nadzoruje večino glasovalnih pravic, v skladu z dogovorom, sklenjenim z drugimi delničarji ali družbeniki, ali
  1. ima druga oseba pravico izvajati prevladujoč vpliv ali dejansko izvaja prevladujoč vpliv.

(4) Druga oseba iz prejšnjega odstavka je obvladujoča oseba odvisne družbe.

(5) Pri presoji, ali ima oseba položaj obvladujoče osebe po 2. točki tretjega odstavka tega člena, se pravicam iz delnic, katerih imetnik je ta oseba za svoj račun, prištejejo pravice, katerih imetnik je:

  1. druga odvisna družba te osebe in
  2. druga oseba, ki ima delnice za račun te osebe.
Povezane vsebine