POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)

32. člen (organizirani trg in upravljavec organiziranega trga)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

32. člen
(organizirani trg in upravljavec organiziranega trga)

(1) Organizirani trg je regulirani trg iz 13. točke prvega odstavka 2. člena Uredbe 600/2014/EU in pomeni večstranski sistem, ki ga vodi ali upravlja določena oseba in ima naslednje značilnosti:

  1. v tem sistemu in v skladu z vnaprej določenimi pravili se povezuje ali omogoča povezovanje interesov glede prodaje ali nakupa finančnih instrumentov več tretjih oseb tako, da se sklenejo pravni posli v zvezi s finančnim instrumentom, ki je uvrščen v trgovanje po njegovih pravilih oziroma sistemih tega trga,
  2. ima dovoljenje pristojnega nadzornega organa,
  3. deluje redno in v skladu s pogoji iz 11. poglavja tega zakona.

(2) Upravljavec organiziranega trga je oseba, ki vodi ali upravlja organizirani trg.

(3) Država članica sedeža organiziranega trga je:

  1. država članica, v kateri je ta trg registriran, ali
  1. če v skladu s pravili te države nima sedeža, država članica, v kateri je poslovni naslov tega trga.

(4) Država članica gostiteljica organiziranega trga je država članica, v kateri organiziran trg zagotavlja ustrezno ureditev, ki omogoča oddaljenim članom ali udeležencem s sedežem v isti državi članici dostop do trgovanja v svojem sistemu.

Povezane vsebine