Najnovejša različica člena

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)

96. člen (obveznost predložitve in objave prospekta)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

96. člen
(obveznost predložitve in objave prospekta)

(1) Ko je prospekt potrjen, izdajatelj, ponudnik ali vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu dokončno oblikovani prospekt predloži agenciji v elektronski obliki, ga objavi in agencijo obvesti o načinu objave.

(2) Izdajatelj, ponudnik ali vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu obveznost iz prejšnjega odstavka izpolniti takoj, ko je to mogoče, in v vsakem primeru najpozneje:

  1. šest delovnih dni pred potekom roka za sprejem ponudbe, če je:
  • predmet prve ponudbe javnosti razred delnic, ki še niso uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu in katerih uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu se zahteva prvič, ter
  • rok za sprejetje te ponudbe krajši od šestih delovnih dni,
  1. v drugih primerih: do dneva začetka ponudbe vrednostnih papirjev javnosti oziroma uvrstitve vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu.

(3) Agencija zagotovi ESMA dostop do prospekta iz prvega odstavka tega člena.

Povezane vsebine