Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

20. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

20. člen

V Zakonu o družbi Slovenske železnice se 5.a člen spremeni tako, da se glasi:

»5.a člen

(1) Plačilo terjatve družbe Slovenske železnice, d.o.o., ki je nastala z odpisom terjatev oziroma obveznosti, ki so obstajale na dan 31. decembra 1999, v breme oziroma v dobro dolgoročnih obveznosti iz financiranja in sestavin kapitala v podbilancah poslovnih področij družbe v višini 134.261.600,00 eurov, bo Republika Slovenija izvedla v enakih deležih v letih od 2014 do 2023.

(2) Datumi zapadlosti plačil v posameznih letih in način plačila terjatve oziroma obveznosti iz prejšnjega odstavka, se določijo z letnimi pogodbami. Letno pogodbo skleneta Družba Slovenske železnice, d.o.o. in Vlada Republike Slovenije po sprejemu proračuna Republike Slovenije za leto, na katero se pogodba nanaša.«.

Povezane vsebine