Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

28. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

28. člen

Prvi odstavek 11. člena se črta.

Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo prvi do tretji odstavek.

Povezane vsebine