Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

33. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

33. člen

V Stanovanjskem zakonu se tretji odstavek 121.b člena spremeni tako, da se glasi:

»(3) Pri izračunu pripadajoče subvencije se upoštevajo najvišje priznane tržne najemnine, določene s podzakonskim predpisom, ki ga izda minister, pristojen za prostor, neprofitna najemnina pa se prizna v višini 3,00 eurov za m2 stanovanjske površine.«.

Povezane vsebine