Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

53. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

53. člen

V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja se besedilo 28. člena spremeni tako, da se glasi:

»Za namen izvajanja naslednjih nalog:

 • priprava strokovnih podlag za odločanje o zadevah iz pristojnosti strokovnih svetov in ministrstva,
 • razvoj, uvajanje in spremljava ter evalvacija kurikula,
 • razvojno raziskovalno delo na področju vzgoje in izobraževanja,
 • razvoj kakovosti na vseh ravneh izobraževanja,
 • spremljava in evalvacija vzgojno-izobraževalnega dela ter upravljanja in vodenja vzgojno-izobraževalnih zavodov,
 • izvajanje svetovalnega dela na področju vzgoje in izobraževanja,
 • organiziranje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev in ravnateljev,
 • izvajanje postopkov usmerjanja otrok s posebnimi potrebami,
 • pomoč uporabnikom pri pripravi mednarodnih projektov,
 • izvajanje zunanjih preverjanj znanja,
 • šolske in obšolske dejavnosti,
 • mobilnost mladine in zaposlenih v vzgoji in izobraževanju,
 • organizacija šolskih tekmovanj,
 • muzejska dejavnost na področju vzgoje, izobraževanja, športa in
 • drugih nalog s področja vzgoje in izobraževanja se lahko ustanovijo javni zavodi.

Akte o ustanovitvi javnih zavodov za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka sprejme Vlada Republike Slovenije.«.

Povezane vsebine