Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

57. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

57. člen

V Zakonu o visokem šolstvu se peti odstavek 32. člena spremeni tako, da se glasi:

»Samostojni visokošolski zavod spreminja obvezne sestavine študijskih programov po enakem postopku, kot se sprejemajo, v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena. Univerza obvezne sestavine študijskih programov spreminja sama. O spremembah obveznih sestavin študijskih programov univerza seznani Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu v 30 dneh od njihovega sprejema.«.

Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:

»Spremembe obveznih sestavin študijskih programov začnejo veljati z naslednjim študijskim letom, če so sprejete pred objavo razpisa za vpis.«.

Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.

Povezane vsebine