Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

65. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

65. člen

Za drugim odstavkom 61. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Znanje učencev pri neobveznem drugem tujem jeziku se ne ocenjuje.«.

Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.

Povezane vsebine