Najnovejša različica člena

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

11. člen (priprava in sprejemanje)

KULTURA IN UMETNOST -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

11. člen
(priprava in sprejemanje)

Nacionalni program za kulturo sprejme Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni zbor) na predlog Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada). Predlog nacionalnega programa za kulturo pripravi ministrstvo, pristojno za kulturo, v sodelovanju z ministrstvi, katerih naloge segajo tudi na področje kulture, in nacionalnim svetom za kulturo iz 16. člena tega zakona.

Povezane vsebine