Najnovejša različica člena

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

12. člen (izvajanje nacionalnega programa za kulturo)

KULTURA IN UMETNOST -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

12. člen
(izvajanje nacionalnega programa za kulturo)

Za uresničevanje nacionalnega programa za kulturo kot celote je odgovorna vlada, za njegovo izvajanje pa skrbijo v okviru svojih pristojnosti ministrstvo, pristojno za kulturo, in druga ministrstva ter ostali pristojni organi in organizacije.

Povezane vsebine