Najnovejša različica člena

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

17. člen (naloge)

KULTURA IN UMETNOST -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

17. člen
(naloge)

Nacionalni svet za kulturo:

  • spremlja in ocenjuje vpliv kulturne politike na kulturni razvoj,
  • daje mnenje k nacionalnemu programu za kulturo in letnim poročilom o njegovem izvajanju,
  • obravnava predloge zakonov in drugih predpisov s področja kulture ter tistih, ki zadevajo tudi področje kulture,
  • daje pobude in predloge za urejanje posameznih vprašanj na področju kulture.

Vlada in pristojno delovno telo državnega zbora obravnavata mnenja, pobude in predloge nacionalnega sveta ter se do njih opredelita in ga o tem seznanita najkasneje v roku 60 dni potem, ko jih prejmeta.

Povezane vsebine