Najnovejša različica člena

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

16. člen (sestava sveta)

KULTURA IN UMETNOST -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

16. člen
(sestava sveta)

Nacionalni svet za kulturo je neodvisno telo, ki usmerja nacionalno strategijo za kulturo.

Predsednika in šest članov sveta imenuje državni zbor na predlog vlade izmed osebnosti, ki uživajo javni ugled, za obdobje petih let in so lahko ponovno imenovani.

Vlada zagotovi administrativno in tehnično podporo ter sredstva za delovanje sveta.

Način svojega dela uredi svet s poslovnikom.

Povezane vsebine