Najnovejša različica člena

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

23. člen (<span id="_mce_caret" data-mce-bogus="true"> <span id="_mce_caret" data-mce-bogus="true">financiranje javnih skladov in javnih agencij</span></span>)

KULTURA IN UMETNOST -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

23. člen
( financiranje javnih skladov in javnih agencij)

Država in lokalne skupnosti zagotavljajo javna sredstva javnim skladom in javnim agencijam v skladu s predpisi s področja javnih skladov, javnih agencij ter predpisi s področja javnih financ za posredne proračunske uporabnike.

Če poslovni in finančni načrt javnega sklada oziroma program dela in finančni načrt javne agencije na področju kulture ni sprejet v zakonsko določenem roku, ministrstvo, pristojno za kulturo, za obdobje največ do 31. marca tekočega leta sklene z javnim skladom oziroma javno agencijo pogodbo o začasnem financiranju, s katero se določi višina sredstev, ki obsega proračunska sredstva za splošne stroške delovanja, stroške dela zaposlenih in programske stroške. Sredstva za splošne stroške delovanja in stroške dela zaposlenih se določijo na ravni povprečja stroškov iz istega obdobja preteklega leta. Višina sredstev programskih stroškov se za vsak mesec določi v višini 80 odstotkov od dvanajstine vrednosti programskih stroškov preteklega leta. Če do 31. marca tekočega leta še ni sprejet proračun, se začasno financiranje podaljša do njegove uveljavitve. V tem primeru se višina sredstev za splošne stroške delovanja in stroške dela zaposlenih določi na ravni povprečja stroškov v obdobju od 1. januarja preteklega leta, do meseca, na katerega se izplačilo nanaša, višina programskih stroškov pa na način, kot je določen v tretjem stavku tega odstavka.

Povezane vsebine