Najnovejša različica člena

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

24. člen (načini uresničevanja javnega interesa)

KULTURA IN UMETNOST -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

24. člen
(načini uresničevanja javnega interesa)

Država in lokalne skupnosti uresničujejo javni interes za kulturo po tem zakonu zlasti:

  • z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin,
  • z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture.

Država uresničuje javni interes za kulturo tudi * z zagotavljanjem enotnosti delovanja javne službe, * s podpiranjem občin, ki so ustanoviteljice občinskih javnih zavodov širšega pomena, * s podeljevanjem statusa organizacije v javnem interesu na področju kulture, * z registracijo samozaposlenih v kulturi v razvidu ministrstva, pristojnega za kulturo, * s priznavanjem socialnih pravic (prispevek za plačilo socialnega in zdravstvenega zavarovanja in republiška priznavalnina).

Povezane vsebine