Najnovejša različica člena

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

27. člen (osnove za izračun)

KULTURA IN UMETNOST -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

27. člen
(osnove za izračun)

Osnove za izračun sredstev za izvajanje javne službe so:

  • splošni stroški delovanja,
  • stroški za plačilo dela v skladu s kadrovskim načrtom,
  • programski materialni stroški,
  • stroški investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme.

Podrobnejšo metodologijo za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na posameznem področju, določi vlada z uredbo.

Povezane vsebine