Najnovejša različica člena

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

34. člen (skrbnost in odgovornost direktorja)

KULTURA IN UMETNOST -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

34. člen
(skrbnost in odgovornost direktorja)

Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.

Povezane vsebine